ردیف
نام محصول
قیمت / تومان
1
لاشه بره نر
410,000
2
ران بره نر منجمد
470,000
3
سردست بره نر منجمد
470,000
4
قلوه گاه بره نر منجمد
343,000
5
راسته بره نر منجمد
437,000
6
گردن بره نر منجمد
425,000
7
مغز راسته بره نر منجمد
610,000
8
ران بی استخوان بره نر منجمد
659,000
9
ماهیچه ران بره نر منجمد
540,000
10
سردست بی استخوان بره نر منجمد
790,000
11
ماهیچه سردست بره نر منجمد
540,000
12
فیله بره نر منجمد
630,000
13
قلوه گاه بی استخوان بره نر منجمد
474,000
14
دنبه
320,000
ردیف
نام محصول
قیمت / تومان
1
لاشه بره ماده
410,000
2
ران بره ماده منجمد
470,000
3
سردست بره ماده منجمد
470,000
4
قلوه گاه بره ماده منجمد
343,000
5
راسته بره ماده منجمد
437,000
6
گردن بره ماده منجمد
425,000
7
مغز راسته بره ماده منجمد
610,000
8
ران بی استخوان بره ماده منجمد
659,000
9
ماهیچه ران بره ماده منجمد
540,000
10
سردست بی استخوان بره ماده منجمد
790,000
11
ماهیچه سردست بره ماده منجمد
540,000
12
فیله بره ماده منجمد
630,000
13
قلوه گاه بی استخوان بره ماده منجمد
474,000
14
دنبه
320,000
ردیف
نام محصول
قیمت / تومان
1
لاشه شیشک
395,000
2
ران شیشک منجمد
453,000
3
سردست شیشک منجمد
453,000
4
قلوه گاه شیشک منجمد
331,000
5
راسته شیشک منجمد
422,000
6
گردن شیشک منجمد
410,000
7
مغز راسته شیشک منجمد
588,000
8
ران بی استخوان شیشک منجمد
635,000
9
ماهیچه ران شیشک منجمد
521,000
10
سردست بی استخوان شیشک منجمد
762,000
11
ماهیچه سردست شیشک منجمد
521,000
12
فیله شیشک منجمد
608,000
13
قلوه گاه بی استخوان شیشک منجمد
457,000
14
دنبه
320,000
ردیف
نام محصول
قیمت / تومان
1
لاشه میش
338,000
2
ران گوسفندی میش منجمد
390,000
3
سردست گوسفندی میش منجمد
390,000
4
قلوه گاه گوسفندی میش منجمد
285,000
5
راسته گوسفندی میش منجمد
363,000
6
گردن گوسفندی میش منجمد
353,000
7
مغز راسته گوسفندی میش منجمد
505,000
8
ران بی استخوان میش منجمد
546,000
9
ماهیچه ران میش منجمد
448,000
10
سردست بی استخوان میش منجمد
654,000
11
ماهیچه سردست میش منجمد
448,000
12
فیله میش منجمد
522,000
13
قلوه گاه بی استخوان میش منجمد
394,000
14
دنبه
320,000
ردیف
نام محصول
قیمت / تومان
1
لاشه گوساله نر
365,000
2
ران گوساله نر
526,000
3
سردست گوساله نر
512,000
4
قلوه گاه گوساله نر
403,000
5
راسته گوساله نر
512,000
6
گردن گوساله نر
512,000
7
مغز راسته گوساله نر
631,000
8
فیله گوساله نر
745,000
ردیف
نام محصول
قیمت / تومان
1
لاشه تلیسه
355,000
2
ران تلیسه
525,000
3
سردست تلیسه
511,000
4
قلوه گاه تلیسه
402,000
5
راسته تلیسه
511,000
6
گردن تلیسه
511,000
7
مغز راسته تلیسه
629,000
8
فیله تلیسه
743,000
ردیف
نام محصول
قیمت / تومان
1
لاشه گوساله ماده
295,000
2
ران گوساله ماده
456,000
3
سردست گوساله ماده
444,000
4
قلوه گاه گوساله ماده
349,000
5
راسته گوساله ماده
444,000
6
گردن گوساله ماده
444,000
7
مغز راسته گوساله ماده
546,000
8
فیله گوساله ماده
644,000