ردیف
نام محصول
قیمت / تومان
1
لاشه بره نر
355,000
2
ران بره نر منجمد
409,000
3
سردست بره نر منجمد
409,000
4
قلوه گاه بره نر منجمد
299,000
5
راسته بره نر منجمد
381,000
6
گردن بره نر منجمد
370,000
7
مغز راسته بره نر منجمد
530,000
8
ران بی استخوان بره نر منجمد
572,000
9
ماهیچه ران بره نر منجمد
469,000
10
سردست بی استخوان بره نر منجمد
686,000
11
ماهیچه سردست بره نر منجمد
469,000
12
فیله بره نر منجمد
548,000
13
قلوه گاه بی استخوان بره نر منجمد
413,000
14
دنبه
220,000
ردیف
نام محصول
قیمت / تومان
1
لاشه بره ماده
355,000
2
ران بره ماده منجمد
409,000
3
سردست بره ماده منجمد
409,000
4
قلوه گاه بره ماده منجمد
299,000
5
راسته بره ماده منجمد
381,000
6
گردن بره ماده منجمد
370,000
7
مغز راسته بره ماده منجمد
530,000
8
ران بی استخوان بره ماده منجمد
572,000
9
ماهیچه ران بره ماده منجمد
469,000
10
سردست بی استخوان بره ماده منجمد
686,000
11
ماهیچه سردست بره ماده منجمد
469,000
12
فیله بره ماده منجمد
548,000
13
قلوه گاه بی استخوان بره ماده منجمد
413,000
14
دنبه
220,000
ردیف
نام محصول
قیمت / تومان
1
لاشه شیشک
335,000
2
ران شیشک منجمد
387,000
3
سردست شیشک منجمد
387,000
4
قلوه گاه شیشک منجمد
283,000
5
راسته شیشک منجمد
360,000
6
گردن شیشک منجمد
350,000
7
مغز راسته شیشک منجمد
501,000
8
ران بی استخوان شیشک منجمد
541,000
9
ماهیچه ران شیشک منجمد
444,000
10
سردست بی استخوان شیشک منجمد
648,000
11
ماهیچه سردست شیشک منجمد
444,000
12
فیله شیشک منجمد
518,000
13
قلوه گاه بی استخوان شیشک منجمد
390,000
14
دنبه
220,000
ردیف
نام محصول
قیمت / تومان
1
لاشه میش
252,000
2
ران گوسفندی میش منجمد
295,000
3
سردست گوسفندی میش منجمد
295,000
4
قلوه گاه گوسفندی میش منجمد
217,000
5
راسته گوسفندی میش منجمد
275,000
6
گردن گوسفندی میش منجمد
267,000
7
مغز راسته گوسفندی میش منجمد
380,000
8
ران بی استخوان میش منجمد
411,000
9
ماهیچه ران میش منجمد
338,000
10
سردست بی استخوان میش منجمد
491,000
11
ماهیچه سردست میش منجمد
338,000
12
فیله میش منجمد
393,000
13
قلوه گاه بی استخوان میش منجمد
297,000
14
دنبه
220,000
ردیف
نام محصول
قیمت / تومان
1
لاشه گوساله نر
250,000
2
ران گوساله نر
365,000
3
سردست گوساله نر
356,000
4
قلوه گاه گوساله نر
281,000
5
راسته گوساله نر
356,000
6
گردن گوساله نر
356,000
7
مغز راسته گوساله نر
437,000
8
فیله گوساله نر
515,000
ردیف
نام محصول
قیمت / تومان
1
لاشه تلیسه
240,000
2
ران تلیسه
360,000
3
سردست تلیسه
350,000
4
قلوه گاه تلیسه
277,000
5
راسته تلیسه
350,000
6
گردن تلیسه
350,000
7
مغز راسته تلیسه
430,000
8
فیله تلیسه
507,000
ردیف
نام محصول
قیمت / تومان
1
لاشه گوساله ماده
220,000
2
ران گوساله ماده
344,000
3
سردست گوساله ماده
335,000
4
قلوه گاه گوساله ماده
264,000
5
راسته گوساله ماده
335,000
6
گردن گوساله ماده
335,000
7
مغز راسته گوساله ماده
411,000
8
فیله گوساله ماده
484,000